انتخاب مقاله برتر در سمینار صاحب نظران و سیاستگزاران فرهنگی

انتخاب مقاله برتر در سمینار صاحب نظران و سیاستگزاران فرهنگی

مقاله آقایان مجید دوست محمدی وپیمان محمدی  از همکاران حوزه مدیریت فرهنگی دانشگاه به عنوان مقاله برتر در قالب سخنرانی در سمینار صاحب نظران و سیاستگزاران فرهنگی و  اجتماعی  در دانشگاه الزهراء انتخاب گردید، توسط معاون فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری مورد تقدیر قرا رگرفتند.

مشاهده لوح تقدیر

آدرس کوتاه :