سامانه ثبت پایان نامه ها و رساله ها

سامانه ثبت پایان نامه ها و رساله ها

سامانه ثبت پایان نامه ها و رساله ها هدف از راه اندازی بهبود دسترسی به این منابع و پیش گیری از دوباره کاری در پژوهش های دانشگاهی ؛همه دانشگاهها ،پژوهشگاه هاو مراکز آموزش عالی و فناوری کشور است

سامانه ثبت پایان نامه ها و رساله ها

هدف از راه اندازی بهبود دسترسی به این منابع و پیش گیری از دوباره کاری در پژوهش های دانشگاهی ؛همه دانشگاهها ،پژوهشگاه هاو مراکز آموزش عالی و فناوری کشور است .دانشجو پس از تصویب پیشنهادیه یا دفاع پایان نامه در دانشگاه به پایگاه ثبت اطلاعات پایان نامه ها و رسانه های تحصیلات تکمیلی کشور مراجعه و اطلاعات پیشنهادیه یا پایان نامه خود را ثبت و کد رهگیری دریافت میکند.

آدرس کوتاه :