سومین نشست شورای معاونین دانشجوئی دانشگاههای منطقه 7 کشور در دانشگاه اراک برگزار گردید .

سومین نشست شورای معاونین دانشجوئی دانشگاههای منطقه 7 کشور در دانشگاه اراک برگزار گردید .


نشست یک روز معاونین منطقه هفت کشوردر مورخ 18 اردیبهشت ماه در دانشگاه اراک با حضور معاونین دانشجوئی مناطق 7کشور برگزار گردید. این نشست در زمینه خوابگاههای دولتی و چگونگی اداره آنها ، توجه به اداره خوابگاههای خصوصی و هزینه غذای دانشجویان مباحثی مطرح ومورد بحث قرا رگرفت .

سومین نشست شورای معاونین دانشجوئی دانشگاههای منطقه 7 کشور در دانشگاه اراک برگزار گردید .

نشست یک روز معاونین منطقه هفت کشوردر مورخ 18 اردیبهشت ماه در دانشگاه اراک با حضور معاونین دانشجوئی مناطق 7کشور برگزار گردید. این نشست در زمینه خوابگاههای دولتی و چگونگی اداره آنها ، توجه به اداره خوابگاههای خصوصی و هزینه غذای دانشجویان مباحثی مطرح ومورد بحث قرا رگرفت .

نشست یک روز  معاونین منطقه هفت کشوردر مورخ 18 اردیبهشت ماه در دانشگاه اراک با حضور معاونین دانشجوئی مناطق 7کشور برگزار گردید.

 این نشست در زمینه خوابگاههای دولتی و چگونگی اداره آنها ، توجه به اداره خوابگاههای خصوصی و هزینه غذای دانشجویان مباحثی مطرح ومورد بحث قرا رگرفت .

آدرس کوتاه :