فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ ای پارتیشن بندی، تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک (نوبت نخست)

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله¬ ای پارتیشن بندی، تهیه مصالح و اجرای دکوراسیون مرکز نوآوری مبین دانشگاه اراک (نوبت نخست)

جهت مشاهده فراخوان اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :