نشست هم اندیشی دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک با اعضای هیات علمی دانشگاه

نشست هم اندیشی دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک با اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، نشست هم اندیشی دکتر مجتبی ذوالفقاری سرپرست دانشگاه اراک با اعضای هیات علمی دانشگاه به منظور ارائه راهکارها و پیشنهاد های موثر بهبود عملکرد دانشگاه در بخش های مختلف علمی و آموزشی و پژوهشی برگزار شد.

در این نشست دکتر ذوالفقاری، خواستار ارائه نقطه نظرات اعضای هیات علمی دانشگاه در نحوه مدیریت و عملکرد دانشگاه شد و افزود: تکیه اصلی برای حل مشکلات دانشگاه استفاده از ظرفیت های داخلی است.
وی افزود: دبیری نظام علم و فناوری استان مرکزی بر دانشگاه  اراک محول شده است و این مهم به سبب ایده هایی که در سطح دانشگاه های سطح اول از جانب دانشگاه اراک مطرح شده مورد توجه قرار گرفته است.
 اعضای هیات علمی دانشگاه اراک نیز با عنوان موضوعاتی از قبیل، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی پزشکی و غیر پزشکی ، امور رفاهی مربوط به اعضای هیات علمی، استفاده از پتانسیل اعضای هیات علمی در انجام امور دانشگاه و... به صحبت در امور دانشگاه پرداختند.

آدرس کوتاه :