وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه های راهبردی در دانشگاهها تاکید کردند.

وزیر علوم بر جایگاه ویژه روابط عمومی در برنامه های راهبردی در دانشگاهها تاکید کردند.

ادامه خبر لطفا کلیک فرمائید.
آدرس کوتاه :