انتصاب دكتر عليرضا بهرامي به سمت دبير شوراي هماهنگي معاونان فرهنگي منطقه 4

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ آقاي دكتر عليرضا بهرامي از اعضاي محترم هيات علمي دانشكده علوم ورزشي دانشگاه اراك به سمت دبير شوراي هماهنگي معاونان فرهنگي منطقه 4 منتصب گرديد.

متن حكم به شرح زير مي باشد:

نظر به مراتب دانش، تعهد و سوابق ارزنده در مدیریت فعالیت هاي فرهنگی و اجتماعی و به استناد تبصره 2 از ماده 5 دستورالعمل اجرایی شوراي معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزشی، به موجب این حکم جناب عالی را به مدت یکسال به عنوان "دبير شوراي هماهنگی معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هاي منطقه 4 کشور"منصوب می کنم. امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال و همکاري با دبیرخانه مرکزي شوراي معاونان فرهنگی و اجتماعی مناطق وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در استقرار دبیرخانه منطقه در دانشگاه اراك و پیشبرد اهداف با همفکري و مشورت معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هاي منطقه 4 موفق و پیروز باشید.

 

دكتر غلامرضا غفاري

معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری