بازديد دكتر جعفري از حوزه هاي امتحاني دي ماه 93

2014_12_29/Untitled-1copy.jpg 2014_12_29/9.jpg 2014_12_29/8.jpg 2014_12_29/7.jpg 2014_12_29/6.jpg 2014_12_29/5.jpg 2014_12_29/4.jpg 2014_12_29/3.jpg 2014_12_29/2.jpg 2014_12_29/1.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری