مراسم كلنگ زني پروژه آمفي تئاتر مركزي دانشگاه

2015_03_14/IMG_3593.gif 2015_03_14/IMG_3595.gif 2015_03_14/IMG_3553.gif 2015_03_14/IMG_3565.gif 2015_03_14/IMG_3578.gif 2015_03_14/IMG_3585.gif 2015_03_14/IMG_3590.gif 2015_03_14/IMG_3542.gif 2015_03_14/IMG_3550.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری