مراسم ديد و بازديد همكاران 1394

2015_04_08/P1510399.JPG 2015_04_08/P1510398.JPG 2015_04_08/P1510397.JPG 2015_04_08/P1510393.JPG 2015_04_08/P1510386.JPG 2015_04_08/P1510382.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری