نشست هيات رئيسه دانشگاه با دانشجويان-جلسه پرسش و پاسخ

2015_05_12/1431464086_IMG_5760.jpg003.jpg 2015_05_12/1431464087_IMG_5726.jpg002.jpg 2015_05_12/1431464085_IMG_5763.jpg004.jpg 2015_05_12/1431464083_IMG_5768.jpg005.jpg 2015_05_12/1431464082_IMG_5769.jpg006.jpg 2015_05_12/1431464080_IMG_5777.jpg007.jpg 2015_05_12/1431464078_IMG_5783.jpg009.jpg 2015_05_12/1431464080_IMG_5782.jpg008.jpg 2015_05_12/1431464077_IMG_5786.jpg001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری