نشست شوراي فرهنگي دانشگاه اراك با حضور معاون فرهنگي اجتماعي وزير علوم

2015_05_30/IMG_6960.jpg05.jpg 2015_05_30/IMG_6961.jpg06.jpg 2015_05_30/IMG_6959.jpg04.jpg 2015_05_30/IMG_6957.jpg03.jpg 2015_05_30/IMG_6945.jpg01.jpg 2015_05_30/IMG_6956.jpg02.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری