برگزاري مراسم مناجات در كوهستان

2015_07_04/mnajat-8.jpg 2015_07_04/mnajat-1.jpg 2015_07_04/mnajat-2.jpg 2015_07_04/mnajat-4.jpg 2015_07_04/mnajat-5.jpg 2015_07_04/mnajat-6.jpg 2015_07_04/mnajat-7.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری