گردهمايي دانشجويان جديدالورود دانشگاه اراك

2015_09_23/1443042635_IMG_9855.jpg02.jpg 2015_09_23/IMG_9861.jpg05.jpg 2015_09_23/IMG_9877.jpg04.jpg 2015_09_23/IMG_9885.jpg01.jpg 2015_09_23/IMG_9925.jpg08.jpg 2015_09_23/IMG_9844.jpg03.jpg 2015_09_23/IMG_9811.jpg09.jpg 2015_09_23/IMG_9855.jpg02.jpg 2015_09_23/IMG_9860.jpg06.jpg 2015_09_23/010.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری