همايش كار آفريني

2015_10_21/photo_2015-10-21_07-14-05.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-14-40.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-12-09.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-12-23.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-12-40.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-13-38.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-13-06.jpg 2015_10_21/1445462147_photo_2015-10-21_07-13-38.jpg 2015_10_21/photo_2015-10-21_07-11-25.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری