جلسه همفكري دانشجويان با معاونين و مديران دانشجوئي و فرهنگي

2015_11_02/006.jpg 2015_11_02/007.jpg 2015_11_02/004.jpg 2015_11_02/005.jpg 2015_11_02/003.jpg 2015_11_02/002.jpg 2015_11_02/001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری