نشست دانشجويان ممتاز با رئيس دانشگاه-16 آذرماه 94

2015_12_07/005.jpg 2015_12_07/006.jpg 2015_12_07/004.jpg 2015_12_07/003.jpg 2015_12_07/002.jpg 2015_12_07/001.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری