تقدير از دانشجويان برتربا حضور استاندار استان مركزي-24 آذر ماه

2015_12_15/09.jpg 2015_12_15/05.jpg 2015_12_15/06.jpg 2015_12_15/04.jpg 2015_12_15/02.jpg 2015_12_15/03.jpg 2015_12_15/01.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری