مراسم دید و بازدید سال جدید

2016_04_01/IMG_8077.JPG 2016_04_01/IMG_8050.JPG 2016_04_01/IMG_8056.JPG 2016_04_01/IMG_8065.JPG 2016_04_01/IMG_8073.JPG 2016_04_01/IMG_8076.JPG 2016_04_01/IMG_7963.JPG 2016_04_01/IMG_7965.JPG 2016_04_01/IMG_7994.JPG 2016_04_01/IMG_8016.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری