بازدید خیر گرامی جناب آقای بیات از دانشگاه اراک

2016_06_12/IMG_224111.JPG 2016_06_12/IMG_224112.JPG 2016_06_12/IMG_224113.JPG 2016_06_12/IMG_224114.JPG 2016_06_12/IMG_224115.JPG 2016_06_12/IMG_224116.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری