تقدير از دانشجويان نمونه وممتاز دانشگاه اراك در مراسم شانزده آذر سا ل1395

2016_12_06/IMG_9662.jpg 2016_12_06/IMG_9724.jpg 2016_12_06/IMG_9278.jpg 2016_12_06/IMG_9314.jpg 2016_12_06/IMG_9334.jpg 2016_12_06/IMG_9511.jpg 2016_12_06/IMG_9201.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری