اولین کنفرانس ملی تقریب مذاهب

2016_12_20/222.jpg 2016_12_20/105.jpg 2016_12_20/106.jpg 2016_12_20/101.jpg 2016_12_20/102.jpg 2016_12_20/1234.jpg 2016_12_20/103.jpg 2016_12_20/100.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری