همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران

2017_02_07/5.JPG 2017_02_07/6.JPG 2017_02_07/7.JPG 2017_02_07/8.JPG 2017_02_07/9.JPG 2017_02_07/10.JPG 2017_02_07/1.JPG 2017_02_07/2.JPG 2017_02_07/3.JPG 2017_02_07/4.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری