ديد و بازديد نوروز 1396

2017_04_02/IMG_8948.JPG 2017_04_02/IMG_8963.JPG 2017_04_02/IMG_8971.JPG 2017_04_02/IMG_8994.JPG 2017_04_02/IMG_8934.JPG 2017_04_02/IMG_8939.JPG 2017_04_02/IMG_8924.JPG 2017_04_02/IMG_8925.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری