اولين جلسه مديريت سبز دانشگاه اراك در سال 96

2017_04_25/IMG_9338.JPG 2017_04_25/IMG_9327.JPG 2017_04_25/IMG_9326.JPG 2017_04_25/IMG_9322.JPG 2017_04_25/IMG_9320.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری