مراسم توديع و معارفه مسئول بسيج اساتيد

2017_05_02/IMG_0209.JPG 2017_05_02/IMG_0212.JPG 2017_05_02/IMG_0215.JPG 2017_05_02/IMG_0222.JPG 2017_05_02/IMG_0231.JPG 2017_05_02/IMG_0246.JPG 2017_05_02/IMG_0205.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری