ششمين رويداد باني اراك

2017_05_13/IMG_0436.JPG 2017_05_13/IMG_0442.JPG 2017_05_13/IMG_0446.JPG 2017_05_13/IMG_0431.JPG 2017_05_13/IMG_0433.JPG 2017_05_13/IMG_0434.JPG 2017_05_13/IMG_0435.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری