رونمايي از شبكه جامع كارت هوشمند دانشگاه اراك

2017_05_13/IMG_0731.JPG 2017_05_13/IMG_0743.JPG 2017_05_13/IMG_0755.JPG 2017_05_13/IMG_0764.JPG 2017_05_13/IMG_0773.JPG 2017_05_13/IMG_0709.JPG 2017_05_13/IMG_0713.JPG 2017_05_13/IMG_0719.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری