افتتاح مركز پردازش سريع دانشكده فني و مهندسي

2017_05_15/IMG_0831.JPG 2017_05_15/IMG_0840.JPG 2017_05_15/IMG_0849.JPG 2017_05_15/IMG_0856.JPG 2017_05_15/IMG_0805.JPG 2017_05_15/IMG_0817.JPG 2017_05_15/IMG_0821.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری