نشست روساي موسسات غير انتفاعي با مسئولين دانشگاه اراك

2017_05_19/IMG_1256.JPG 2017_05_19/IMG_1259.JPG 2017_05_19/IMG_1264.JPG 2017_05_19/IMG_1265.JPG 2017_05_19/IMG_1267.JPG 2017_05_19/IMG_1272.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری