افتتاح سايت دانشكده علوم پايه

2017_05_22/IMG_1276.JPG 2017_05_22/IMG_1279.JPG 2017_05_22/IMG_1286.JPG 2017_05_22/IMG_1297.JPG 2017_05_22/IMG_1298.JPG 2017_05_22/IMG_1311.JPG 2017_05_22/IMG_1317.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری