برگزاري جلسه معاون دانشجويي و فرهنگي و مدير دانشجويان شاهد و ايثارگر با اساتيد مشاور دانشجويان شاهد

2017_07_09/photo_2017-07-10_09-46-36.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-46-41.jpg 2017_07_09/1499617051_photo_2017-07-10_09-46-45.jpg 2017_07_09/photo_--_--.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-46-27.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-46-32.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری