جلسه هماهنگي دانشجويان جديد الورود 1396

2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-16.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-19.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-23.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-01.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-04.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-08.jpg 2017_07_09/photo_2017-07-10_09-47-12.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری