کاروان عزاداری جاماندگان اربعین حسینی دانشگاهیان دانشگاه اراک

2017_11_06/ar15.jpg 2017_11_06/ar16.jpg 2017_11_06/ar17.jpg 2017_11_06/ar18.jpg 2017_11_06/ar19.jpg 2017_11_06/ar11.jpg 2017_11_06/ar12.jpg 2017_11_06/ar13.jpg 2017_11_06/ar14.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری