27 آذرماه روز وحدت حوزه و دانشگاه

2018_01_01/photovh1.jpg 2018_01_01/photovh2.jpg 2018_01_01/photovh3.jpg 2018_01_01/photovh4.jpg 2018_01_01/photovh5.jpg 2018_01_01/photovh6.jpg 2018_01_01/photovh7.jpg 2018_01_01/photovh8.jpg 2018_01_01/photovh9.jpg 2018_01_01/photovh10.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری