حضور معاون اداري مالي وزارت علوم در دانشگاه اراك

2018_01_02/photo0121.jpg 2018_01_02/photo0122.jpg 2018_01_02/photo0123.jpg 2018_01_02/photo0124.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری