حضور فرمانده انتظامي استان مركزي در دانشگاه اراك

2018_01_02/photo_2017-12-25_10-25-13.jpg 2018_01_02/photo_2017-12-25_10-25-33.jpg 2018_01_02/photo_2017-12-25_10-25-41.jpg 2018_01_02/photo_--_--.jpg 2018_01_02/photo_2017-12-25_09-33-59.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری