حضور رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در دانشگاه اراك

2018_01_03/IMG_8379.jpg 2018_01_03/IMG_8372.jpg 2018_01_03/IMG_8367.jpg 2018_01_03/IMG_8357.jpg 2018_01_03/IMG_8354.jpg 2018_01_03/IMG_8338.jpg 2018_01_03/IMG_8311.jpg 2018_01_03/IMG_8307.jpg 2018_01_03/IMG_8342.jpg 2018_01_03/IMG_8336.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری