راهپيمايي 22 بهمن ماه 1396

2018_02_20/IMG_9222.jpg 2018_02_20/IMG_9213.jpg 2018_02_20/IMG_9188.jpg 2018_02_20/IMG_9185.jpg 2018_02_20/IMG_9180.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری