حضور معاون محترم پژوهش و فناوري وزير علوم در دانشگاه اراك

2018_02_20/IMG_9367.jpg 2018_02_20/IMG_9366.jpg 2018_02_20/IMG_9363.jpg 2018_02_20/IMG_9357.jpg 2018_02_20/IMG_9349.jpg 2018_02_20/IMG_9343.jpg 2018_02_20/IMG_9317.jpg 2018_02_20/IMG_9292.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری