برگزاري دوره آموزشي آشنايي با فرآيند رسيدگي به تخلفات اداري و نحوه ي انشاء و صدور رأي

2018_03_06/DRA14.JPG 2018_03_06/DRA15.JPG 2018_03_06/DRA16.JPG 2018_03_06/DRA17.JPG 2018_03_06/DRA5.JPG 2018_03_06/DRA6.JPG 2018_03_06/DRA7.JPG 2018_03_06/DRA8.JPG 2018_03_06/DRA9.JPG 2018_03_06/DRA10.JPG
قبلی 1 2 بعدی
17 تصویر

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری