نشست هيات رئيسه با بانوان دانشگاه

2018_03_12/IMG_0057.JPG 2018_03_12/IMG_0006.JPG 2018_03_12/IMG_0011.JPG 2018_03_12/IMG_0015.JPG 2018_03_12/IMG_0018.JPG 2018_03_12/IMG_0030.JPG 2018_03_12/IMG_0040.JPG 2018_03_12/IMG_0045.JPG 2018_03_12/IMG_0004.JPG

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری