پاكسازي جاده فراهان به مناسبت روز زمين

2018_04_24/IMG_0800589.jpg 2018_04_24/IMG_08007896.jpg 2018_04_24/IMG_080001.jpg 2018_04_24/IMG_0800lk.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری