مراسم توديع و معارفه مدير مركز مشاور و مدير كل دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

2014_03_16/DSC01876.gif 2014_03_16/DSC01867.gif 2014_03_16/DSC01878.gif 2014_03_16/DSC01879.gif 2014_03_16/DSC01882.gif 2014_03_16/DSC01885.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری