افتتاح سلف مكمل يارانه اي توسط قائم مقام وزير علوم

2018_05_06/IMG_20081.jpg 2018_05_06/IMG_20131.jpg 2018_05_06/IMG_20272.jpg 2018_05_06/IMG_2053.jpg1.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری