مراسم تقدير از همكاران شاهد و ايثارگر

2018_06_11/esrgar5.jpg 2018_06_11/esrgar6.jpg 2018_06_11/esrgar7.jpg 2018_06_11/esrgar8.jpg 2018_06_11/esrgar9.jpg 2018_06_11/esrgar1.jpg 2018_06_11/esrgar2.jpg 2018_06_11/esrgar3.jpg 2018_06_11/esrgar4.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری