دومین همایش بنیاد مردمی حامی توسعه دانشگاه اراک و افتتاح ساختمان اداره کل آموزش و آزمایشگاه مرکزی

2018_07_05/1.jpg 2018_07_05/2.jpg 2018_07_05/3.jpg 2018_07_05/4.jpg 2018_07_05/5.jpg 2018_07_05/6.jpg 2018_07_05/7.jpg 2018_07_05/8.jpg 2018_07_05/9.jpg

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری