همايش تبيين فرمايشات رهبري(اقتصاد و فرهنگ)

2014_04_21/DSC02769.gif 2014_04_21/DSC02760.gif 2014_04_21/DSC02740.gif 2014_04_21/DSC02728.gif 2014_04_21/DSC02716.gif 2014_04_21/DSC02709.gif 2014_04_21/DSC02708.gif 2014_04_21/DSC02705.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری