بازديد رئيس شوراي شهر و شهردار اراك از پرديس دانشگاه

2014_04_30/2014-04-30-12.43.40.gif 2014_04_30/2014-04-30-12.37.19.gif 2014_04_30/2014-04-30-12.22.38.gif 2014_04_30/1398886337_2014-04-30-12.18.44.gif 2014_04_30/2014-04-30-12.22.12.gif 2014_04_30/2014-04-30-12.12.01.gif 2014_04_30/2014-04-30-12.10.39.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری