جلسه معارفه دكتر حسين صادقي به عنوان معاون طرح و برنامه دانشگاه

2014_06_09/DSC04092.gif 2014_06_09/DSC04096.gif 2014_06_09/DSC04076.gif 2014_06_09/DSC04088.gif

لینک ارتباط مستقیم با قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری